A A A

Po podziale

Jedną z pierwszych czynności komórki potomnej jest podwojenie centrosomu otrzymanego od komórki macierzystej. Mechanizmem tego zjawiska, bardzo zresztą ciekawym, zajmiemy się nieco później. Podział komórki jest związany z równomiernym rozdzieleniem się wszystkich jej organellów do komórek potomnych. Powstałe komórki zawierają więc połowę masy cytoplazmy i jądra w porównaniu z komórką macierzystą. Każda z nich musi zatem ją uzupełnić przed następnym podziałem. Dlatego też prawie natychmiast po podziale odbywa się wzrost ilości cytoplazmy wraz z zawartymi w niej organellami. W okresie tym komórka spełnia już swą fizjologiczną czynność w organizmie. Jeżeli komórka w dalszym ciągu zachowuje swe zdolności podziałowe, okres taki nosi nazwę stadium międzypodziałowego, czyli inter-kinezy. Innymi słowy, jest to więc stadium pomiędzy kolejnymi podziałami komórki. Niektóre komórki organizmu dość wcześnie wkraczają w okres swej czynności fizjologicznej, tracąc zdolność do podziału. Jest to okres postkinetyczny, trwający aż do śmierci komórki. Komórkami takimi są np. komórki nerwowe czy też komórki kostne. Istnieją również komórki odznaczające się niekiedy bardzo krótkim okresem inter-kinezy (7 — 12 godzin), tak że tuż po podziale przygotowują się do podziałów następnych. Do takich komórek należą np. niektóre komórki krwiotwórcze znajdujące się w szpiku. Czas trwania poszczególnych okresów podziału jest bardzo różny u różnych rodzajów komórek. Faza wstępna trwa jednak zwykle najdłużej, a metafaza i anafaza — najkrócej. Dla większości komórek czas trwania poszczególnych faz podziału wyraża się przeważnie w minutach lub godzinach.