A A A

Wstęp

Wychowanie seksualne stanowi jeden z bardzo istotnych elementów wychowania ogólnego człowieka. Jego celem jest nie tylko zapewnienie harmonijnego rozwoju jednostki, lecz także wskazanie jej odpowiednie­go miejsca w przyszłej rodzinie i społeczeństwie. Prawidłowe wychowanie seksualne może zapobiec m.in. powstawaniu postaw aspołecznych i egoistycznych, a nierzadko także odchyleń i za­burzeń płciowych. Często pozwala uniknąć wielu niepowodzeń i powi­kłań w tej dziedzinie życia, np. nerwic seksualnych, niepożądanej ciąży czy zakażenia kiłą lub rzeżączką. Do istotnych bowiem przyczyn szerzenia się we współczesnych spo­łeczeństwach chorób przenoszonych drogą płciową należą m.in. właśnie braki w wychowaniu seksualnym oraz niedostateczny poziom uświado­mienia społeczeństwa, a zwłaszcza młodzieży, o niebezpieczeństwie tych chorób. Instytut Wenerologii, realizując Uchwałę Rady Ministrów o wzmoże­niu walki z chorobami wenerycznymi, podjął inicjatywę przygotowania dla rodziców, wychowawców i nauczycieli wydawnictwa, które mogło­by być dla nich źródłem informacji i ułatwić działalność uświadamiają­cą i wychowawczą w tym zakresie. Ponieważ przekazywanie wiadomo­ści o chorobach przenoszonych drogą kontaktów seksualnych powinno być poprzedzone podaniem informacji ogólnych z zakresu życia płcio­wego, uwzględniono podstawowe dane dotyczące rozwoju i wychowania seksualnego. Wprawdzie wiadomości dotyczące zagadnień seksualnych można znaleźć w wielu innych, znacznie obszerniejszych specjalnych wydawnictwach z tego zakresu, chcieliśmy jednak ze względów praktycz­nych zgromadzić całość informacji w jednym zwięzłym opracowaniu. Zakres materiału informacyjnego i poruszanej problematyki przekra­cza, oczywiście, znacznie zakres informacji do przekazywania młodzie­ży, lecz należy pamiętać, że wiadomości te przeznaczone są przede wszystkim dla wychowawców. Sądzimy, że mogą one być pomocne w rozwiązywaniu nieraz niełatwych sytuacji w wychowaniu dzieci i mło­dzieży. Należy również liczyć się z trudnymi nieraz pytaniami stawia­nymi przez dzieci i młodzież, na które oczekują one odpowiedzi. Jeste­śmy przekonani, że odpowiedź co najmniej na niektóre z tych pytań zawarta jest w naszym wydawnictwie.