A A A

Elektrownie komórki

Najbardziej charakterystycznymi organellami komórki, widocznymi w jej cytoplazmie, są mitochondria oraz chloroplasty. Pierwsze z nich występują w komórkach zarówno roślinnych, jak i zwierzęcych, drugie natomiast — tylko w roślinnych. Jak widzimy na schemacie komórki, mitochondria przedstawiają się jako podłużne twory o dwuwarstwowej ścianie, przy czym warstwa wewnętrzna tworzy rodzaj głębokich fałdów, wnikających do wnętrza i tworzących charakterystyczne grzebienie. Organella te związane są z procesami energetycznymi zachodzącymi w komórkach zarówno roślinnych, jak i zwierzęcych. Fagocytoza (z greckiego lagein — jeść, pożerać, cyfos — komórka) — zjawisko wchłaniania przez komórkę pewnych cząsteczek. W chloroplastach odbywa się proces wychwytywania energii słonecznej w czasie fotosyntezy i zamiany jej w energię chemiczną zawartą w cząsteczkach chemicznych. Cząsteczką zawierającą znaczną ilość tej energii jest np. molekuła cukru — glikozy, która może być paliwem energetycznym dla komórki. Proces zużywania tego paliwa, spalania go i zamiany na taką postać energii, którą komórka może spożytkować na swoje potrzeby życiowe, zachodzi w mitochondriach.